Hướng đến mục tiêu quản lý và giám sát phương tiện ra vào an toàn, tự động và chuyên nghiệp hơn. Kiểm soát lối vào / lối ra thông minh có thể đảm bảo đỗ xe hiệu quả, tự do mọi lúc & cải thiện trải nghiệm; Chúng tôi có tất cả các giải pháp chuyên nghiệp: giám sát tập trung nhiều địa điểm khác nhau trên một giao diện, các module mở rộng cho phép nâng cấp tổng thể. Giá cạnh tranh lành mạnh nhất!

No Brand

No Brand

OEM

– OEM la “nha san xuât thiêt bi gôc” dung để chi cac công ty, công xương thưc hiên cac công viêc san xuât. Theo thiêt kê, thông sô ky thuât đươc đăt trươc va ban san phâm cho công ty khac (chiu trach nhiêm phân phôi). Ở đây No Brand là đơn vị tự OEM từ nhà sản xuất không đứng tên rõ ràng.

– Môt cach dê hiêu khac, công ty OEM se “san xuât hô” cho công ty khac. San phâm đươc đưa ra thi trương dươi thương hiêu cua công ty đăt lam ra san phâm. Mà no brand là sản xuất với số lượng nhỏ nên không có cung cấp tên cụ thể.