No Brand

No Brand

OEM

– OEM la “nha san xuât thiêt bi gôc” dung để chi cac công ty, công xương thưc hiên cac công viêc san xuât. Theo thiêt kê, thông sô ky thuât đươc đăt trươc va ban san phâm cho công ty khac (chiu trach nhiêm phân phôi). Ở đây No Brand là đơn vị tự OEM từ nhà sản xuất không đứng tên rõ ràng.

– Môt cach dê hiêu khac, công ty OEM se “san xuât hô” cho công ty khac. San phâm đươc đưa ra thi trương dươi thương hiêu cua công ty đăt lam ra san phâm. Mà no brand là sản xuất với số lượng nhỏ nên không có cung cấp tên cụ thể.