Dahua KBVision password reset utility

    Thời gian trên đầu ghi:
    Điền ngày, tháng, năm hiển thị trên màn hình đầu ghi
    Ngày:
    Tháng:
    Năm: